Disciples

Srila B. N. Giri Maharaj

Srila Bhakti Niloy Giri Gosvami Maharaj Bhakti Niloy Giri Maharaj, a disciple of Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, addressed the assembled devotees of the Visva Vaisnava Raj Sabah at Srivas […]

Read more

Srila B. V. Tirtha Maharaj

Srila Bhakti Vilas Tirtha Gosvami Maharaj Acaryavarya Srila Tirtha Goswami-pada Pranati nama om visnupadaya karunya-ghana murthaye bhakthi-vilasa tirthaya srimate prabhave namah guru-gauranga–govinda padabja-bhakti jivine sri-brahma-madhva-gaudiya-acarya-varyayate namah

Read more

Srila B. K. Adulomi Maharaj

Srila Bhakti Keval Adulomi Gosvami Thakur (Partly adapted from A short sketch of the Divine Life of Paramahansa Srimad Bhakti Keval Audulomi Maharaj by Sri Supati Ranjan Nag) Om Vishnupad […]

Read more

Srila B. V. Jajavar Maharaj

Srila Bhakti Vichar Jajavar Gosvami Maharaj -by B. S. Govinda Maharaj Sripad Jajavar Maharaj was the last sannyasi disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. A few months before Srila […]

Read more
Page 4 of 8« First...23456...Last »